علیرضا اوسطی

کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

دوره های مدرس

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات

دوره های مشترک

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات