احسان محمدی

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای شهید بهشتی

بیوگرافی

محل درج بیوگرافی کاربر

دوره های مدرس

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات

دوره های مشترک

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات