میلاد علیمیرزایی

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای امیرکبیر

بیوگرافی

مشاور پایه دوازدهم دبیرستان سلام دیباجی

دوره های مدرس

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات

دوره های مشترک

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات