احمد عباس زاده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

بیوگرافی

توضیحات بیوگرافی که تکمیل شده است .

دوره های مدرس

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات

دوره های مشترک

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات