کمال آقازاده

دکتری ژئوفیزیک لرزه شناسی دانشگاه تهران

دوره های مدرس

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات

دوره های مشترک

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات