حمیدرضا عسگری

دبیر فیزیک کنکور

بیوگرافی

یه معلم فیزیکِ عاشق ادبیات و فلسفه، دبیریِ فیزیک خوندم، اهل ارومیه ام . فیزیک دبیرستان و کنکور تدریس می کنم.

دوره های مدرس

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات

دوره های مشترک

دوره ای پیدا نشد.
بازنشانی همه تنظیمات